Inspiratielijst

Uitkomsten uit de bijeenkomst op 13 juni 2014

Prehistorie
Algemene opmerking: prehistorie is grote periode waarover onze kennis feitelijk zeer beperkt is; er kan gesproken worden van één grote leemte.

 • Lange termijn-aspecten
 • Lange termijn-aspecten in combinatie met landschap
 • Vergelijking met omliggende gebieden
 • Migraties (isotopen-onderzoek)
 • Waar woonden en leefden de mensen van de hunebedden?

Middeleeuwen
Algemene opmerking: samenwerking tussen archeologen en historici is voor deze periode waardevol.

 • Materiële cultuur
 • Landbouw, economie, nederzettingen, grafvelden: internationale vergelijking + herkomst spullen: handel
 • Begripsgeschiedenis ‘Landschap’ (bron: Schultengerechten)

Vroeg-moderne tijd (1500-1800)
Materiële cultuur (o.m. ook weer in samenwerking met archeologie)

 • Rol Stadhouders
 • Volkskunde (bron: Meertens-instituut)
 • Volkskunde in vergelijking met 19e en 20e eeuw
 • Drentse armoede in deze periode? Levensstandaard.
 • Ontstaan van provinciale grenzen (politiek, cultureel, economisch), mede in relatie tot regionale identiteit
 • Ontstaan institutionele structuur rond 1700 (kerspelen)
 • gedachtenwereld

19e en 20e eeuw

 • Ruimtelijk-economische ontwikkelingen (vergelijking 1870-1970; endogene ontwikkeling?)
 • Scheepsbouw
 • Ontwikkeling woonschepenbevolking
 • Arbeids-migratie (o.a. veenarbeid); gebruik maken van big data
 • Vergelijking met Duitsland: zuidoost-Drenthe met Emsland: rol van ondernemerscultuur en rol van overheden
 • Beeldvorming Drenthe: foto en film als bron
 • Materiële cultuur: foto en film als bron
 • Jeugdcultuur; ook vóór 1960
 • Omgang met landschap; o.m. fietsen, bos
 • Recreatie en toerisme (vb Drentse Aa gebied)
 • Molukse gemeenschap in Drenthe; integratie?
 • Welke mensen kwamen er in de Mij van Weldadigheid tussen 1823 en 1859 (ihb Veenhuizen) en hoe verging het hen na vertrek? Oftewel: werkte de opzet van de Mij?
 • NSB in Drenthe; wie waren de NSB-ers; wat waren de effecten op latere generaties?
 • Gemeentepolitiek: totstandkoming politieke partijen; lokale politieke besluitvorming; herkomst bestuurders; aanknopingspunten landelijke onderzoeken
 • WO II: tot nu veel ‘gekleurde’ publicaties en nog steeds beladen onderwerp; gevolgen vd oorlog voor Joodse inwoners; bronnen NA Bijzondere Rechtspleging; gebruik archeologie; inventarisatie materiele sporen (behoud + verhalen erbij); opname in cultuurhistorische waardenkaart op gemeenteniveau

Perioden-overstijgend (?)

 • Continuïteit van de bevolking van prehistorie tot nu? (life-lines; DNA)
 • Archeologie als bron voor toverij, magische rituelen e.d.
 • Inbedding van de geschiedenis van Drenthe in het nationale en internationale kader
 • Hoe besloten of open was de Drentse samenleving t.o.v. omliggende gebieden
 • Duits-Drentse verhoudingen; uitwisseling mensen, goederen, cultuur?
 • Samenbrengen archeologisch en historisch onderzoek voor periode tot op heden
 • Boerderijenonderzoek: systematisch dendrochronologisch onderzoek (vb boerderijen Orvelte); ontwikkelingen in constructies + hergebruik (per dorp); ontwikkelingen in bedrijfsvoering in relatie tot gebouw; vergelijking met omliggende gebieden (typisch Drents?); bewoningsgeschiedenis boerderijen; microniveau; dagelijks leven; dorpsontwikkeling
 • Krachten, disciplines bundelen: immaterieel erfgoed, volkscultuur, volksverhalen; landschapsgeschiedenis
 • Religie/kerken: kerkelijk leven; waarom staat de kerk op deze plek (bijdrage archeologie); bezit (inkopen; vermogen kerk: land etc.); Katholieke gebruiken, overlevering; overgang van vóór de reformatie naar 17e eeuw
 • Macht (interdisciplinair thema)
 • Biografieën van historische personen (netwerken van verzamelaars; intellectuele elite)
 • Volksgebruiken rond te vroeg/doodgeboren kinderen (taboe?); voor 20e eeuw: oral history?
 • Big data (digitaal) aanwenden voor demografisch onderzoek; daarbij: bundelen van gemeentelijke archieven tbv info over o.m.: Drentse architecten, dorpsontwikkeling, scholen, boerderijbouw, DLG, bouwdossiers
 • Koloniale geschiedenis (economische investeringen, Mij, slavernijgeschiedenis)
 • Landelijke onderzoeksprogramma’s NWO: Drenthe als case